top of page
Beeldcommunicatie

Beeldcommunicatie is een verzamelnaam voor díe groep technieken, die therapeutisch gebruik maakt van verbeelding, van de fantasie in het spel en van andere vormen van beeldend of creatief bezig zijn.

De beeldtaal van het kind of de jongere kan op verschillende manieren worden uitgedrukt; verbaal in fantasieën, gedichten, dromen, verhalen en non-verbaal in tekeningen, spel en gebaren. Tevens is het een uitnodiging tot een gesprek om op symbolische en daardoor verhulde wijze in de eigen taal van het kind of de jongere te spreken over nare ervaringen, vragen en problemen die er mee samen hangen.

Speltherapie 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar die zijn vastgelopen in hun emotionele ontwikkeling. Als deze ontwikkeling stagneert, is dit vaak terug te zien in het gedrag en het spel van een kind. waarbij het spel gebruikt wordt om een kind te helpen.

Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Spelen is de manier van kinderen om de wereld te ontdekken, om hun gevoelens te uiten en deze te verwerken. Wat je niet zo goed kunt zeggen, kun je wel in het spel naar buiten laten komen. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen, met allerlei speelgoed en expressiemateriaal.

De therapeut geeft het kind alle aandacht en bouwt daardoor met het kind een vertrouwensrelatie op. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en tegelijkertijd te observeren, leert de therapeut de speeltaal van het kind begrijpen. Met behulp van therapeutische interventies binnen het spelbeeld kunnen kinderen op een veilige manier hun gevoelens, gedachten en ervaringen ordenen. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut geeft het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen, helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te krijgen en gaat zo samen op zoek naar de gezonde hulpbronnen in het kind.

Met deze ondersteuning kunnen kinderen leren anders om te gaan met de situatie om hen heen. Het kind komt weer in ontwikkeling, krijgt meer evenwicht en kan op eigen kracht verder. Ouders, en indien gewenst de leerkracht, zullen betrokken worden bij de hulp aan het kind.

Wat is Speltherapie?

Volwassenen hebben geleerd dat het kan helpen om over hun problemen te praten. Voor kinderen is dit vaak heel moeilijk. Spel is de taal van het kind. Speltherapie is een vorm van therapie, die rechtstreeks aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Spel heeft een diepe betekenis. Zonder er over te hoeven praten laat het kind in het spel zien wat hem of haar bezighoudt. In fantasiespel krijgen kinderen de ruimte om hun emoties te uiten, om gebeurtenissen opnieuw te beleven en om gevoelens van bijvoorbeeld angst, verdriet of woede opnieuw te verwerken.

Speltherapeutische Sessies

Tijdens de speltherapeutische sessies kan een kind veilig experimenteren met allerlei materialen (verf, poppenhuis, klei, zandbak, constructiemateriaal) en velerlei vormen van gedrag. Zo kan het kind nieuwe ervaringen opdoen en geholpen worden met wat het voelt en denkt. Door samen te spelen en te vertellen worden de problemen wat kleiner en leert het kind zelf zijn eigen oplossingen te ontdekken waardoor het zich beter voelt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag.

Symbooldrama

Symbooldrama is een vorm van psychotherapie, die vanaf 1950 door Hanscarl Leuner in Duitsland is ontwikkeld vanuit de psycholanalyse en is toepasbaar zowel bij kinderen als bij volwassenen. De meeste kinderen weten wat dagdromen is. Uitgelegd wordt dat hij/zij een dagdroom gaat doen, maar dan onder leiding van de therapeut. Na een lichte ontspanning (middels een korte concentratie - of ademhalingsoefening) wordt het kind gevraagd zich een aangereikt motief (bijvoorbeeld ‘een wei’ of ‘een dier’) voor te stellen en vervolgens te beschrijven wat hij ‘ziet’. De therapeut kan als het ware ‘meekijken’ in het zich ontwikkelende beeld. Door de houding van de therapeut kan het kind geholpen worden zijn aandacht te richten op allerlei verschillende aspecten van het beeld (zoals het zien, voelen, horen en ruiken) en komt het beeld verder tot ontwikkeling. Er vindt een zorgvuldige therapeutische begeleiding plaats waardoor het proces wordt verdiept.

Na de dagdroom wordt het kind gevraagd te tekenen wat het ‘gezien’ heeft om op die manier het beeld vast te leggen. De therapeut en het kind bekijken en verkennen vervolgens samen het getekende.

Deze methodiek kan beschouwd worden als een soort ’spelen met woorden’. Kinderen laten zo gedachten, gevoelens en ervaringen zien die ze (nog) niet kunnen vertellen, doordat ze er zich niet van bewust zijn of doordat ze er geen woorden aan kunnen geven (dit ‘dagdromen’ is hierin te vergelijken met ‘nachtdromen’). Op deze wijze wordt de koppeling gemaakt van gevoel via het beeld naar de taal.

Lees verder: www.symbooldrama.nl

bottom of page