top of pageWerkwijze

Ouders kunnen rechtstreeks telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.

Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u, als ouders of verzorgers, een vragenlijst toegestuurd waarin u uw vragen, zorgen en hulpvraag kunt aangeven.

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Hiervoor wordt u als ouder(s) alleen of samen met uw kind uitgenodigd. In dit gesprek worden de aanmeldingsklachten besproken en wordt stilgestaan bij het ontstaan en verloop van de klachten. Zo nodig volgt er nog een aanvullend gesprek.

Vervolgens zal ik uw kind 3 keer zien om hem of haar beter te leren kennen en meer zicht te krijgen op de problematiek en aangrijpingspunten voor de verdere behandeling.

Problemen van een kind staan zelden op zichzelf. Ze hebben meestal ook te maken met factoren in het gezin of de school. Bij de analyse van de hulpvraag wordt er om die reden ook naar de opvoedingssituatie en schoolsituatie gekeken.

Na deze fase wordt in een gesprek met ouders een advies geformuleerd voor eventuele verdere begeleiding of behandeling.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en methoden; de keus wordt bepaald door de leeftijd van het kind en de aard van de problemen. Een aantal methoden en technieken zullen verder op deze website worden toegelicht.

Onderzoek

Soms is uitgebreider onderzoek nodig voordat met een behandeling gestart kan worden als onduidelijk is wat te grondslag ligt aan de problemen. Er moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is, zodat een effectieve en passende behandeling kan worden ingezet.

Er kan onderzoek gedaan worden naar problemen in de ontwikkeling. Te denken valt aan intelligentie onderzoek, onderzoek naar sociaal emotioneel functioneren, onderzoek naar de ouder-kind interactie of onderzoek naar bijvoorbeeld autisme.

Bij vermoeden van reken- en leesproblemen zal ik verwijzen worden naar collega's in de regio.

NB.In geval van gedeeld ouderschap is wettelijk verplicht dat beide ouders toestemming geven voor de aanmelding van het kind als cliënt in de praktijk. 

bottom of page