top of page

Kwaliteit

Beroepscode en WGBO

Ik houd mij aan de beroepscode voor psychologen en ben BIG geregistreerd. De beroepscode is vastgelegd door het Nederlands Instituut van Psychologen en is op hun site te lezen (www.psynip.nl). Deze code heeft onder meer tot doel de belangen van cliënten in het contact met de psycholoog zo goed mogelijk te waarborgen. In de code zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportering nader geregeld.

Vermelding in het BIG-register staat voor de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' en waarborgt dat wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

Alle wetten en regels die gelden voor psychologische zorg staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBO).

Privacy en geheimhouding

Tijdens de behandeling/begeleiding worden gegevens van het kind en het gezin geregistreerd. Zowel persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, etc.) als gegevens over de behandeling. Het spreekt voor zich dat ik hier zorgvuldig mee omga. Als uw kind verwezen is voor psychologische behandeling door de huisarts, is het gebruikelijk om de huisarts met een brief op de hoogte te brengen van de behandeling, maar ik vraag hiervoor eerst uw toestemming.

Gesprekken met een psycholoog/pedagoog (en ook de gespreksgegevens) zijn vertrouwelijk, wat wil zeggen dat informatie alleen met anderen wordt besproken als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. Ik heb geheimhoudingsplicht. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer deze plicht doorbroken kan worden, bijvoorbeeld wanneer er een ernstig gevaar dreigt voor het kind of voor anderen.

Rechten en plichten kinderen en jeugd

Ook voor kinderen, jongeren en hun ouders geldt de WGBO, maar er zijn wat verschillen afhankelijk van de leeftijd van het kind.

  • Kinderen tot 12 jaar: Ouders hebben recht op alle informatie om op basis daarvan beslissingen te nemen voor onderzoek of behandeling. Kinderen krijgen uitleg in taal die voor hen begrijpelijk is. Beide ouders moeten toestemming geven voor onderzoek/behandeling, ook als ouders gescheiden zijn. Tenzij het gezag slechts bij een ouder ligt, dan hoeft de andere ouder geen toestemming te geven. Beide ouders hebben altijd recht op informatieverstrekking.
  • Tieners en jongeren tussen 12 en 16 jaar: Ouders en het kind hebben samen recht op alle informatie. De visie en wensen van de jongere worden meegenomen in het onderzoek of behandeling. Zowel ouders als jongere moeten toestemming geven. Als ouders of het kind weigeren, dan kan het niet doorgaan. Als de jongere toch behandeling wil, maar de ouders geen toestemming geven, dan kan de psycholoog/pedagoog toch besluiten om de behandeling door te laten gaan als daar goede redenen voor zijn. Als de jongere de behandeling weigert kan behandeling niet doorgaan.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: zij mogen zelf beslissingen nemen over onderzoek en behandeling. Toestemming van ouders voor hulp binnen de Basis GGZ is conform de wet niet nodig. De jongere heeft ook het recht om te beslissen of zijn ouders wel/geen inzicht hebben in zijn behandeling.
bottom of page